Menu

Privacy verklaring

Privacyverklaring V1.01 Telesignal Europe BV Nederland

Telesignal Europe BV is fabrikant van communicatie apparatuur, gevestigd aan de Fokkerstraat 27, 3905 KV Veenendaal.

Privacy
Telesignal Europe BV houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Telesignal Europe BV hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens en het respecteren van de privacy van haar relaties. In deze privacyverklaring maakt Telesignal Europe BV duidelijk op welke wijze zij daar invulling aan geeft. Deze verklaring is herkenbaar vermeld op de website van Telesignal Europe BV.

Doel van het verzamelen van persoonsgegevens
Telesignal Europe BV verzamelt en beheert alleen die persoonsgegevens die in het kader van zakelijke correspondentie, product- en dienstleveringen en updates, zijn vereist.

Er worden geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Telesignal Europe BV verstrekt zonder toestemming, op geen enkele wijze persoonsgegevens van haar relaties aan (commerciële) derden.

De persoonsgegevens
Telesignal Europe BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
De persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt gedurende de actieve relatie met Telesignal Europe BV. Na beëindiging van de relatie met Telesignal Europe BV of indien gedurende vijf jaar geen onderlinge activiteiten hebben plaatsgevonden zal Telesignal Europe BV de persoonsgegevens verwijderen uit de database.

Eenmaal gegeven toestemming voor gebruik van persoonsgegevens aan Telesignal Europe BV kan ieder moment op een schriftelijk verzoek ingetrokken worden, tevens kunnen de persoonsgegevens op ieder moment op een schriftelijk verzoek van betrokkene worden gewijzigd of gecorrigeerd door het sturen van een email naar : administratie@telesignal.com

Website aanmelding
Via de website van Telesignal Europe BV kan onder de knop Contact een aanvraag of bericht gestuurd worden. Hierbij wordt om een naam en emailadres gevraagd. Op dit digitale aanmeldformulier wordt naar deze privacyverklaring verwezen en naar de bekendheid ermee gevraagd.

Geheimhouding
De directie en personeelsleden van Telesignal Europe BV zijn bevoegd de persoonsgegevens van haar relaties in te zien en te beheren. De directie en personeelsleden van Telesignal Europe BV zijn tot geheimhouding verplicht.

Klachten
De relatie heeft het recht over het gebruik van zijn persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.