Menu

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Telsignal Europe BV te Veenendaal, geregistreerd bij de KvK onder nummer 30201225.

Art.1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen en uitdrukkingen de volgende betekenis:
Aansluitingstesten: de testen welke door Telesignal Europe BV worden uitgevoerd ingevolge artikel 3.
Acceptatiedatum: de datum waarop de contractant de dienst accepteert of geacht moet worden de dienst geaccepteerd te hebben overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.
Apparatuur van contractant: de apparatuur, de systemen, bekabeling en faciliteiten welke door contractant worden verstrekt en worden gebruikt tezamen met de dienstenapparatuur teneinde de dienst te kunnen ontvangen. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon waarmee Telesignal Europe BV een overeenkomst heeft gesloten.
CRT: Customer Response Team.
Dienst: elke door Telesignal Europe BV aangeboden dienst of dienstverlening welke door Telesignal Europe BV aan contractant wordt geleverd als omschreven in de van toepassing zijnde opdracht.
Dienstenapparatuur: de apparatuur, de systemen, bekabeling en faciliteiten welke worden verstrekt door Telesignal Europe BV teneinde de dienst te verlenen aan contractant. De dienstenapparatuur omvat niet het netwerk of apparatuur welke onderdeel vormt van een afzonderlijk leveringscontract tussen Telesignal Europe BV en contractant.
Éénmalige kosten: de bedragen die de contractant eenmalig aan Telesignal Europe BV verschuldigd is voor de levering van de dienst.
Maandelijkse kosten: de bedragen die de contractant maandelijks aan Telesignal Europe BV verschuldigd is voor het leveren van de dienst. Kantooruren: de uren tussen negen uur ’s ochtends en vijf uur ’s avonds op elke werkdag.
Netwerk: het geheel aan technische voorzieningen en systemen dat door Telesignal Europe BV wordt gebruikt om de dienst te verlenen.
Opdracht: de schriftelijke opdracht van contractant als verzoek voor een dienst van Telesignal Europe BV, welke opdracht door Telesignal Europe BV is geaccepteerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.2.
Overeenkomst: deze Algemene Voorwaarden tezamen met eventuele opdrachten, dienstbeschrijvingen, bijvoegsels, annexen of bijlagen.
Partij(en): Telesignal Europe BV, de contractant (of beiden). Dienstbeschrijving: het document dat een beschrijving van en specifieke informatie over de dienst bevat.
Service Level Agreement: onderdeel van de dienstbeschrijving waarin het serviceniveau is vastgelegd dat Telesignal Europe BV verleent voor de desbetreffende dienst.
Termijn van dienstverlening: in verband met een bepaalde dienst, één (1) jaar vanaf de acceptatiedatum (tenzij partijen anderszins zijn overeengekomen in de van toepassing zijnde opdracht).
Werkdag: elke dag behoudens zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen.

Art.2 Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst (op afstand) tussen Telesignal Europe BV en contractant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.
2.2 Een opdracht is slechts bindend tussen partijen nadat deze schriftelijk is aanvaard en ondertekend door Telesignal Europe BV, welke aanvaarding tevens kan worden voorafgegaan door een passend onderzoek naar de kredietwaardigheid van contractant. Ingeval van strijdigheid tussen een opdracht en deze Algemene Voorwaarden, heeft het bepaalde in de opdracht voorrang.

Art.3 Aanvaarding
3.1 Voordat Telesignal Europe BV overgaat tot levering van de dienst, voert Telesignal Europe BV zodanige aansluitingstesten uit als Telesignal Europe BV nodig mocht achten. Nadat deze aansluitingstesten met succes zijn afgerond, wordt door Telesignal Europe BV aan de contractant de dienst alsmede een “kennisgeving van aansluiting” verstrekt.
3.2 Contractant dient Telesignal Europe BV binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de “kennisgeving van aansluiting” overeenkomstig artikel 3.1 of 3.4 schriftelijk van eventuele tekortkomingen in kennis te stellen.
3.3 Indien contractant een tekortkoming niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.2 aan Telesignal Europe BV heeft gemeld, wordt contractant geacht de dienst te hebben aanvaard per de datum van ontvangst van de “kennisgeving van aansluiting” overeenkomstig artikel 3.1 of 3.4.
3.4 Indien contractant Telesignal Europe BV overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.2 in kennis heeft gesteld van een tekortkoming, zal Telesignal Europe BV zich in redelijkheid inspannen om de tekortkoming ongedaan te maken, vervolgens opnieuw de bedoelde aansluitingstesten uitvoeren en daarna aan contractant overeenkomstig het bepaalde in dit artikel 3 een nadere “kennisgeving van aansluiting” ter zake van de betreffende dienst verstrekken.
3.5 De eventueel door Telesignal Europe BV aan contractant versterkte simkaarten blijven eigendom van Telesignal Europe BV.

Art.4 Online herroepingsrecht particulier
4.1 Uitsluitend particuliere contractanten die zich online een aankoop verschaffen hebben het recht om de overeenkomst zonder opgaaf van reden gedurende een periode van 14 dagen na ontvangst te retourneren, zolang het product niet is gebruikt.
4.2 Contractant zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Telesignal Europe BV retourneren.
4.3 De kosten voor retourzendingen komen voor rekening van contractant.

Art.5 Tekortkomingen
5.1 Na ontvangst van een kennisgeving van een tekortkoming zal Telesignal Europe BV reageren en handelen in overeenstemming met de Service Level Agreement die van toepassing is op de dienst.
5.2 Een tekortkoming wordt geacht te zijn opgetreden op het moment dat de tekortkoming aan Telesignal Europe BV wordt gemeld.
5.3 Er is geen sprake van een tekortkoming indien de tekortkoming het gevolg is van nalatigheid van contractant, van overmacht, van een onderbreking van de dienst verband houdende met spoedeisende werkzaamheden, dan wel van een storing in of het slecht functioneren van de apparatuur van contractant.
5.4 Contractant dient alle redelijke kosten te vergoeden die door Telesignal Europe BV worden gemaakt om de tekortkoming te herstellen indien deze het gevolg is van een nalatigheid, handeling, omissie, verzuim of fout van de contractant of diens vertegenwoordiger, dan wel als deze tekortkoming het gevolg is van een storing in of het slecht functioneren van de apparatuur van contractant.

Art.6 Prijs en Betaling
6.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
6.2 Alle facturen zullen door contractant worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal contractant binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.
6.3 Indien contractant, na kennisgeving, de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal contractant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn.
6.4 Indien contractant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval contractant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
6.5 Risico- en Eigendomsoverdracht: De overdracht van risico heeft plaats op het ogenblik van de levering. De eigendomsoverdracht van dienstenapparatuur of apparatuur welke onderdeel vormt van een afzonderlijk leveringscontract tussen Telesignal Europe BV en contractant heeft slechts plaats na volledige betaling van de overeengekomen prijs. Zolang de betaling niet heeft plaatsgehad, is contractant er niet toe gerechtigd deze apparatuur in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin van het woord te gebruiken.

Art.7 Opschorting van Diensten
7.1 Telesignal Europe BV heeft het recht om naar eigen beoordeling en onverminderd haar eventuele rechten om de overeenkomst te beëindigen, de levering van een dienst tot nader bericht op te schorten ingeval:
7.1.1 Telesignal Europe BV gerechtigd is de overeenkomst te beëindigen;
7.1.2 Telesignal Europe BV verplicht is te voldoen aan een opdracht, bevel of verzoek van of door de overheid, een hulpdienst, of een andere bevoegde instantie;
7.1.3 Telesignal Europe BV spoedeisende werkzaamheden dient te verrichten aan het netwerk of aan de Dienstenapparatuur;
7.1.4 Contractant overeenkomstig artikel 5.4 na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen;
7.1.5 Contractant na ingebrekestelling nalatig blijft aan haar verplichtingen te voldoen overeenkomstig artikel 9.6.
7.2 Indien Telesignal Europe BV het recht uitoefent om de levering van de dienst op te schorten ingevolge artikel 6.1 dient Telesignal Europe BV voor zover redelijkerwijs mogelijk contractant voorafgaand aan een dergelijke opschorting daarvan in kennis te stellen met daarbij een toelichting en vermelding van de verwachte duur. Telesignal Europe BV zal alle redelijke inspanningen gebruiken om de levering van de dienst zo spoedig als praktisch mogelijk te hervatten.
7.3 Indien de schorsing wordt uitgevoerd als gevolg van een schending, fout handelen of nalaten van contractant, dient contractant Telesignal Europe BV alle redelijke kosten en uitgaven te vergoeden die zijn gemaakt als gevolg van de realisatie van de schorsing en/of hervatting van de dienst. Telesignal Europe BV kan bovendien iedere andere schade verhalen die zij heeft geleden als gevolg van deze opschorting.
7.4 Telesignal Europe BV is niet aansprakelijk voor enige schade, verliezen of ongemakken aan de zijde van contractant als gevolg van een opschorting in de zin van artikel 7.1, tenzij de in artikel 7.1 bedoelde omstandigheden uitsluitend te wijten zijn aan de nalatigheid van Telesignal Europe BV.

Art.8 Duur & Beëindiging
8.1 De Algemene Voorwaarden zijn van kracht vanaf de datum waarop de eerste opdracht tussen partijen wordt ondertekend door zowel Telesignal Europe BV als de contractant, en zal voortduren totdat de overeenkomst wordt beëindigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.
8.2 Na afloop van de overeengekomen termijn van dienstverlening wordt de termijn van dienstverlening stilzwijgend verlengd met twaalf (12) maanden.
8.3 Elk der partijen heeft het recht een dienst te beëindigen:
8.3.1 Met een opzegtermijn van drie (3) maanden voor het einde van de overeengekomen termijn van dienstverlening;
8.3.2 Met onmiddellijke ingang indien de andere partij ten aanzien van die bepaalde dienst wezenlijk tekort is geschoten en de tekortkoming niet kan worden verholpen;
8.3.3 Met onmiddellijke ingang indien de andere partij ten aanzien van die bepaalde dienst wezenlijk tekort is geschoten en de tekortkoming kan worden verholpen (behoudens in het geval in artikel 8.3.4) doch nalaat de tekortkoming binnen vijftien (15) dagen na ingebrekestelling te verhelpen;
8.3.4 Met onmiddellijke ingang indien een geval van overmacht ten aanzien van die bepaalde dienst meer dan drie (3) maanden voortduurt.
8.4 Opzegging tijdens de overeengekomen termijn van dienstverlening door contractant is mogelijk bij door Telesignal Europe BV doorgevoerde wijzigingen als bedoeld in artikel 14.1.4 of 14.2.2.
8.5 Bij beëindiging van een overeenkomst blijven de relevante artikelen van kracht, en ontheft het de contractant niet van zijn verplichtingen om vergoedingen te betalen verschuldigd krachtens deze overeenkomst.

Art.9 Aansprakelijkheid
9.1 Telesignal Europe BV is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Telesignal Europe BV.
9.2 Indien contractant handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst is contractant aansprakelijk voor alle daaruit voor Telesignal Europe BV voortvloeiende schade.
9.3 Aansprakelijkheid van partijen voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
9.4 Contractant vrijwaart Telesignal Europe BV tegen alle aanspraken van derden.

Art.10 Verplichtingen contractant
10.1 Contractant zal Telesignal Europe BV steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
10.2 Contractant is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur van contractant, dienstenapparatuur en van de door Telesignal Europe BV te verlenen diensten.
10.3 Indien contractant gebruik maakt van eigen apparatuur die op welke wijze dan ook is verbonden met het netwerk, dan dient contractant de kans op mogelijke verstoringen van het netwerk ten gevolge van deze apparatuur te verkleinen door de navolgende vereisten:
10.3.1 apparatuur voldoet aan wereldwijde standaard van GSM/UMTS communicatie conform de ETSI en 3GPP standaard;
10.3.2 firmware dient op afstand aangepast te kunnen worden;
10.3.3 apparatuur dient op afstand geblokkeerd of opnieuw gestart te kunnen worden;
10.3.4 apparatuur mag niet massaal en gelijktijdig met andere apparatuur van contractant een connectie maken met het netwerk;
10.3.5 betreffende of overige apparatuur dient het goed functioneren van een radioverbinding niet negatief te beïnvloeden.
10.4 Indien apparatuur niet voldoet aan de gestelde eisen conform het geen gesteld in artikel 10.3, dan behoudt Telesignal Europe BV en de betreffende operator zich het recht voor om deze apparatuur van het netwerk te weren al dan niet te blokkeren.
10.5 Indien is overeengekomen dat contractant programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
10.6 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Telesignal Europe BV staan of indien contractant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Telesignal Europe BV in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst evenals het recht om de daardoor ontstane kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij contractant in rekening te brengen.
10.7 Ingeval medewerkers van Telesignal Europe BV op de locatie van contractant werkzaamheden verrichten, zal contractant kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals -indien van toepassing- een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten etc. zorgdragen. Contractant zal Telesignal Europe BV vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Telesignal Europe BV daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van contractant of van onveilige situaties in diens organisatie.
10.8 Contractant zal door het gebruik van de diensten van Telesignal Europe BV geen rechten van derden schenden, zich niet onfatsoenlijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen of in strijd met wettelijke bepalingen handelen. In het bijzonder zal contractant:
10.9.1 de intellectuele eigendomsrechten van derden eerbiedigen;
10.9.2 geen informatie met een racistische inhoud verspreiden;
10.9.3 geen informatie met een discriminerende inhoud verspreiden;
10.9.4 niet seksueel intimideren of op andere wijze personen lastig vallen;
10.9.5 niet in strijd met wettelijke bepalingen gegevens verspreiden;
10.9.6 zich geen toegang trachten te verschaffen tot computersystemen waarvoor de contractant niet geautoriseerd is;
10.9.7 niet ongevraagd in grote aantallen op het internet berichten met dezelfde inhoud posten of verzenden via e-mail (ook wel SPAM genoemd);
10.9.8 geen virussen verspreiden;
10.9.9 niet zodanig gebruik maken van de dienst dat daardoor de juiste werking van de computersystemen van Telesignal Europe BV wordt verhinderd (ook wel DoS genoemd).

Art.11 Garanties
11.1 Telesignal Europe BV zal bij de nakoming van haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst steeds handelen met de voorzichtigheid en bekwaamheid die redelijkerwijze verwacht mag worden.
11.2 Er bestaan geen andere uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of overeenkomsten, noch van rechtswege, noch anderszins dan die welke uitdrukkelijk in deze Algemene Voorwaarden zijn vastgelegd.
11.3 Telesignal Europe BV kan geen hogere beschikbaarheid van het mobiele netwerk garanderen dan 98,5%, als zijnde gemiddeld beschikbaarheidsniveau.
11.4 Voortvloeiend uit het geen gesteld in 11.3 kan Telesignal Europe BV geen garantie afgeven voor het maken of voortzetten van een connectie met het mobiele netwerk alsook het behalen van de maximale snelheid.
11.5 Telesignal Europe BV kan geen garanties geven over de snelheid waarmee verstoringen in het netwerk buiten dat van Telesignal Europe BV worden opgelost. Een specifieke SLA (Service Level Agreement) kan overeen worden gekomen tussen contractant en Telesignal Europe BV.
11.6 Telesignal Europe BV garandeert de beschikbaarheid van de verschillende type netwerken bij verschillende providers zolang deze door de provider beschikbaar worden gesteld voor Telesignal Europe BV en haar klanten.

Art.12 Kennisgevingen
12.1 Kennisgevingen door partijen in verband met de overeenkomst dienen aan de andere partij te worden verstuurd per gefrankeerde, aangetekende post of email (onmiddellijk gevolgd door een bevestiging per post) aan het adres van de andere partij dat in de overeenkomst is vermeld. De kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen 48 uur na versturing dan wel na de verzending per email.
12.2 Telesignal Europe BV is gerechtigd de lijst met beschikbare buitenlandse netwerken te wijzigen zonder kennisgeving aan contractant.

Art.13 Overmacht
Voor de gevolgen van overmacht, waaronder in ieder geval mede begrepen zijn beschikkingen en maatregelen van de overheid, regelgevende instanties, internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, arbeidsongeregeldheden, virussen, weersinvloeden, faillissementen en storingen in bedrijven of instellingen van wier diensten gebruik wordt gemaakt, uitsluitingen en boycot, zijn partijen niet aansprakelijk.

Art.14 Wijzigingen
14.1 Algemene Voorwaarden & Tarieven
14.1.1 Telesignal Europe BV is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden en de tarieven te wijzigen.
14.1.2 Behoudens het gestelde in 14.1.4 gelden wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden en de tarieven ook voor reeds bestaande overeenkomsten.
14.1.3 De wijzigingen treden in werking 14 dagen na de bekendmaking of op een latere datum in de bekendmaking vermeld.
14.1.4 Indien een contractant een wijziging van deze Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, kan hij de overeenkomst schriftelijk opzeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden. De opzegging dient tijdig te geschieden. De opzegging wordt door Telesignal Europe BV uitsluitend als tijdig geaccepteerd indien de mededeling voor de laatstgenoemde datum bij Telesignal Europe BV is ontvangen. Ten aanzien van wijziging van tarieven geldt het in dit lid bepaalde uitsluitend voor zover de tariefwijzigingen per saldo een hoger tarief voor de contractant meebrengen.
14.2 Diensten
14.2.1 Een dienst kan te allen tijden door Telesignal Europe BV worden gewijzigd.
14.2.2 Waar dat mogelijk is zal Telesignal Europe BV trachten een in het vorige lid bedoelde wijziging uit te voeren zonder dat die gevolgen heeft voor de gebruiksmogelijkheden van de dienst en apparatuur van contractant. Indien dat niet mogelijk is en een wijziging redelijkerwijs voorzienbare financiële consequenties heeft voor de contractant zal de wijziging niet eerder plaatsvinden dan 1 maand – of zoveel langer als redelijkerwijs mogelijk is – nadat deze is bekend gemaakt.
14.2.3 Naast het bepaalde in het tweede lid van dit artikel is Telesignal Europe BV gerechtigd een aanbiedingsvorm van) een dienst te beëindigen, met inachtneming van een termijn van aankondiging van ten minste drie maanden, indien technische of bedrijfseconomische redenen daartoe noodzaken. Bestaande overeenkomsten eindigen uiterlijk met ingang van de datum waarop de dienst wordt beëindigd.
Art.15 Geheimhouding Elke partij verbindt zich om alle vertrouwelijke informatie van de andere partij die ingevolge van een overeenkomst bekend is gemaakt, strikt vertrouwelijk te houden. Geen der partijen zal vertrouwelijke informatie aan derden bekend maken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij.
Art.16 Geen samenwerkingsverband Noch het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden noch de handelingen van partijen ingevolge een overeenkomst dienen uitgelegd te worden als zouden partijen een samenwerkingsverband zijn aangegaan.
Art.17 Nietigheid Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden ongeldig, nietig of niet uitvoerbaar wordt verklaard door een daartoe gerechtigde instantie, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niettemin wettig, geldig en uitvoerbaar.
Art.18 Overdracht Het is Telesignal Europe BV toegestaan om een overeenkomst zonder de schriftelijke toestemming van de andere partij over te dragen.
Art.19 Toepasselijk recht en geschillen 19.1 Overeenkomsten tussen Telesignal Europe BV en contractant worden beheerst door Nederlands recht. 19.2 Geschillen tussen partijen verband houdende met een overeenkomst dienen door elke partij in eerste instantie zo spoedig mogelijk aan de andere partij te worden voorgelegd. 19.3 De geschillen welke tussen Telesignal Europe BV en contractant mochten ontstaan naar aanleiding van een door Telesignal Europe BV met contractant gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.